سید حمید روحانی

رئیس هیات مدیره

رزومه سید حمید روحانی

در حال بارگذاری …

احمد طهماسبی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

رزومه احمد طهماسبی

در حال بارگذاری …

علی شمسی

نایب رئیس هیات مدیره

رزومه علی شمسی

در حال بارگذاری …

علی طهماسبی

مدیر بازرگانی

رزومه علی طهماسبی

در حال بارگذاری …

مهرناز خلیلی

مدیر توسعه بازار

رزومه مهرناز خلیلی

در حال بارگذاری …

محمد محمودی اصل

مدیر پروژه

رزومه محمد محمودی اصل

در حال بارگذاری …

علی جعفرزاده

مدیر دپارتمان فیلتراسیون

رزومه علی جعفرزاده

در حال بارگذاری …