سید حمید روحانی

رئیس هیات مدیره

احمد طهماسبی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

علی شمسی

نایب رئیس هیات مدیره

علی طهماسبی

مدیر بازرگانی

مهرناز خلیلی

مدیر توسعه بازار

محمد محمودی اصل

مدیر پروژه

علی جعفرزاده

مدیر دپارتمان فیلتراسیون

5/5 (1 نظر)